Dobroruka L. 2002b.
Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna.
Sborn. Prírodovedeckého klubu v Uherském Hradisti 7: 89-90.