[Country selection page] Lista  Salticidae Polski][Salticidae України ] [Salticidae Европейской России]
 [Salticidae of Israel - checklist] [Salticidae of Israel - key to genera]
[Türkiye’nin Salticidae Listesi] [Türkiye’nin Salticidae Cinslerine ait Teşhis Anahtarları] [ Fotoğraflar]
[Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [ Photographs]

Museum and Institute of Zoology PAN, Warszawa, POLAND

Jerzy Prószyński
2008

 * Turkiye ve komsu ülkelerden bilinen Salticidae (Araneae) türleri *
Salticidae (Araneae) known from Turkey and adjacent countries

 Salticidae (Araneae) of the World web sayfasindan bir bölüm 2008
a selection of www pages from Salticidae (Araneae) of the World 2008
  Salticidae Cinslerine Ait Teshis Anahtari
Key to identification of genera of Salticidae 
Ingilizce/Türkçe English/Turkish Tercüme edilmistir - Translation by Dr. Aydın TOPÇU
 Başlangıç açıklamaları. Sıçrayan örümceklerin (Salticidae) cinslerinin genel görünüşleri, davranışları ve çevresel gereksinimleri ile kolaylıkla ayırt
 edilebilirler. Bir teşhis anahtarı, cinsler ile ilgili başlıca bilgileri verebilmek ya da türlerin zengin çeşitliliğinden doğan şüpheleri çözmek için kullanılabilir.
 Anahtar karakterleri yoluyla tanımlama, iyi çizimlerle teşhisleri yapılmış ve fotoğrafları da bulunan bireylerin karşılaştırılması ile kuvvetlendirilmelidir. 
Burada aynı zamanda aşağıda adı geçen cins isimleri üzerinden karakteristik türlere link verilmiştir.
Salticidae’ ler orta büyüklükte ya da küçük örümceklerdir. Vücut, benzersiz geniş ve küt anterior ucu ile tanınabilir. 
İki çift göz “yüz” (anterior yüzey) de tek sırada yerleşmiştir (ARE; düz, yukarı doğru veya aşağıya doğru kıvrılmıştır): 
anterior median gözler büyük (AME) ve anterior lateral gözler ise (ALE) daha küçüktür. Diğer iki çift göz (II ve III. 
sıradaki) cephalothoraksın dorso- lateral kenarında yerleşir. Gözler arasındaki boşluk, göz alanı olarak adlandırılır, bu 
alan cephalothoraksın yarısı kadar bir alanı kaplar, dörtgen biçiminde ya da yamuk şeklindedir. Vücut sıkı, bacaklar kısa,
 erkeklerde genellikle bacağın ilk parçası daha uzundur. Hareket sıçrama, koşma ya da sürünme şeklindedir; karmaşık 
davranışları olan aktif avcılardır. Avrupa cinsleri ipekten sığınak ve kokonlar örerler fakat yakalama ağları örmezler. 
- Salticidae ………………………….………………………….…………………….......... Familya Salticidae - 1

– Vücudun anterior ucu farklı görünür, vücut şekli ve ölçüleri farklıdır, davranışları farklıdır .............................. ………………………………….................................…………………..……….Örümceklerin Diğer Familyaları

1(0) Vücut şekli karıncalara benzer (karıncalar arasında predatörlerden gizlenmek için bir adaptasyondur), abdomen uzamış ve orta kısımda daralmış, petiolus uzun ve abdomenin anterior kenarının altında gizli değil .....................… karınca benzeri - 2
- Vücut şekli karıncalara benzemez ….....………..……...........................................................................…………............... - 4

2(1) Orta büyüklükte örümceklerdir .....………..……................................................................................………….......... - 3
- Çok küçük örümcekelerdir, cephalothotaks daralmamış, yassı ve alçaktır. Erkek bulbusu, küçük, reseptakuluma uygun
 şişirilebilir, beyaz zarsı benekli armut şeklindedir. Dişi epijini sklerize olmuş, pürüzsüzdür, açıklıklar uzunlamasına ortada 
yerleşmiş, genellikle az çok lateraldedir, spermateka çok küçüktür ..……...........................................………… Synageles

3 (2) Daralmış göz alanı belirgin olarak thoraksın yukarısında yükselir. Erkek keliseri çok büyüktür, horizontalde ileriye doğru uzanır, embolus bulbus etrafında iki ya da daha fazla kıvrım oluşturur, seminal reseptakulumun küçük halkası yuvarlak bulbusun yarısındadır, tibial apofiz çok küçük ve kanca benzeri kıvrıktır. Dişi epijininde beyaz zarsı alan posteriorde yerleşir, internal sklerize kanallar tarafından medialde ikiye bölünmüştür, zar boyunca belirgin bir şekilde görülür ..........................- Myrmarachne

- Göz alanı ve cephalothoraks yassı olup, aynı seviyededir. Erkek embolusu genişlemiş, bulbus genişliğinin yaklaşık
 1/3’ ü kadardır ve bulbusun uzunluğuna göre orta kısmın şişkin bazal parçasından ortaya çıkar. Dişi çiftleşme 
açıklıkları anteriorde yerleşir ve epijinin anterior yarısı üzerine uzanan median sırt tarafından ayrılmıştır, kanallar
 spermatekada olduğu gibi düz ve kalın duvarlıdır ........................................................................................ - Leptorchestes 

4(1)Erkek palpal organının ve epijinin şekli subfamilya Euophryinae için tipiktir (aşağıya bakın). Karıncaya 
benzemezler, çok küçük örümceklerdir, 4mm. den daha kısadırlar (ki bu ölçü Sitticus caricis için de geçerlidir
(20’ ye ve Heliophanillus’ a bak) ...................................................................................................................................... - 5 
- Erkek palpal organı ve epijinin şekli farklıdır. Karıncaya benzemezler, orta büyüklükte ya da büyük türlerdir, 
 uzunlukları 4mm. den 12mm. ye kadardır Shape of male palpal organ and epigynum different. Non ant-like, 
medium size or large species, from 4 to 12 mm long .................................................................................................... - 7  
5(4) Koyu renklidir, tegüment ışığı yansıtır: erkeklerde bütün vücut ışığı yansıtır, abdomende scutum vardır, 
seminal reseptakulum kanalları kıvrımlıdır, embolus halkası bulbusun en tepesindedir, bazı türlerde kalın, etli 
bir yapıdadır. Dişilerde sadece cephalothoraks ışığı yansıtır, fakat abdomen yumuşak ve koyu gridir; epijin zayıf 
bir şekilde sklerize olmuştur, genellikle tek, daha nadiren iki beyaz zarsı pencere vardır, pencere oval veya 
yuvarlaktır, spermateka yuvarlak ya da ovaldir, pencerenin arkasında daha koyu renkte benekler olarak görünür
.......................................................................................................................................................................... - Chalcoscirtus

- Tegüment ışığı yansıtmaz, erkekte abdominal scutum yoktur ................................................................................... 6.

6(5) Genellikle seksüel dimorfizm gösterir, dişiler daha parlaktır. Erkeklerde abdominal desen, açık renk zemin üzerinde koyu renk zikzaklıdır ya da tamamen koyudur, bazen de birkaç çift küçük açık renk puanlar vardır. Erkekte embolus halkası bulbusun en tepesindedir, seminal reseptakulum kanalı kıvrımlı yapıda geniş lopludur. Dişi epijini iki zarsı pencere, küresel spermateka, çok dar kanallar, bazen zarsı olan ve küçük lop yapan distal parça ile Chalcoscirtus’ a benzer. Dişilerin ayırımı kesin değildir, daima epijin preperasyonu gerektirir ................. Euophrys

 

- Euophrys’ le yakından ilişkilidir ve dış görünüşleri benzerdir, daha farklı desenlidir. Erkekler embolusun daha geniş olmasıyla, tepe çukurunun çevresinde halka yapmasıyla ya da içinde olmasıyla farklılaşır. Dişiler “pencere” lerin arkasında ya da onlara paralel yerleşmiş oval spermatekalıdır, kanallar daha geniştir ........................ - Pseudeuophrys

- Çok küçük örümceklerdir, Euophrys’ e benzer. Erkekler geniş bulbuslu, çok küçük emboluslu, en üstte geniş etli yapı vardır, küçük bir halka ya da sadece kıvrım yapar, tibial apofiz (RTA) yoktur. Dişi epijini iki beyaz zarsı pencerelidir, spermateka küresel, kanallar çok ince ve küçüktür ........................ ........................ .......................- Talavera

UYARI. Chalcoscirtus, Euophrys, Pseudoeuophrys ve Talavera türleri çok benzer genital organlara sahiptirler, subfamilya Euophryinae için tipiktir. Dişilerin tanımlanması, özellikle her bir türün ilk tanımlanması, daima mikroskop üzerinde şeffaf lam lamel ve boyalı preparasyon gerektirir, bunlar; çizimler veya dijital otomontaj fotoğraflar tarafından belgelenmiş olmalıdır.

- Palpal organ ve epijin Euophrys’ e benzer, fakat erkekde tibia ve metatarsus III boyunca saçak şeklinde siyah seta vardır; dişinin abdomeninde dağınık, küçük, koyu renk puanlar vardır, epijinde, epijinin tüm uzunluğu boyunca yerleşen pencereler vardır (iki Akdeniz türü Saitis barbipes + tauricus) ........................ .......................................- Saitis

- Küçüktür, genel görünüşü Euophrys’ e benzer fakat genital organlarının yapısı farklıdır, abdominal desen sıklıkla açık renk zemin üzerinde hafif koyu ağ yapısındadır, birbirlerine ince median zikzaklarla bağlıdır, cephalothoraks geniştir. Erkek embolusu bulbusun kenarında kısa halka yapar, çevresinde sivri çıkıntılarla kaplı küçük bir tümsek vardır. Dişi epijininde koyu renk sklerize kenar tarafından kuşatılmış iki oluk vardır (zarsı pencerelerin yerine), spermateka nispeten geniştir, iki bölmeden oluşur, bazı türlerdeki kanallar uzun ve karmaşık halkalar yapar (N. rayi, N. levis), diğerlerinde kısa ve düzdür (N. reticulatus) ........................ .......................................................................- Neon

7(4) - Palpal organ ve epijin Chalcoscirtus, Euophrys, Pseudoeuophrys, Talavera, Neondan farklıdır ...... - 8

8 (7) Cephalothoraks geniş, lateralde şişkin, renklenme koyu, sıklıkla siyahtır .......................................................... - 9 
- Cephalothoraks normal ölçülerde, az ya da çok paralel kenarlıdır, renk deseni değişkendir ...................................- 11
- Cephalothoraks dar, hemen hemen paraleldir lateral kenarlıdır ....................................................................................- 12

 9 (8) Göz alanı nispeten uzundur, cephalothoraks uzunluğunun hemen hemen yarısı kadarını kaplar, III. gözlerin
 bulunduğu yer göz alanının en geniş kısmını oluşturur ve dorsal yüzeyin kenarında yerleşmiştir ........................... - 10 
- Göz alanı açıkça cephalothoraksın yarısından daha kısa ve daha dardır, cephalothoraks yüksek, lateral yüzeylerde 
eğimlidir, genellikle III. gözlerin altında göze çarpan bir şekilde şişkindir, renkli örümcektir. Erkek palpal organı, 
yuvarlak bulbuslu, üçgen kapak benzeri şekilde tümseklidir, embolus tarafından iki kere kuşatılır. Dişi epijini 
anteriorde beyaz pencereli, dar ve kare şeklinde, zarsı kanallar halka şeklindedir, spermatekada özellikle yedek 
koku bezinin uzun kanalları vardır .................................................................................................................................... - Thyene 
 

10(9) Cephalothoraksın posterior eğimi geniş ve diktir, abdomenin kenarı thoraksın posterior kısmı üzerine uzanır (özellikle erkeklerde dikkati çeker), karapaksın yüzeyi pürüzlüdür, ışığı yansıtır, abdomen cephalothorakstan daha geniştir. Göz alanı, posteriorde genişler ve cephalothoraksın yassı dorsal yüzeyinin yarısından daha uzun yer kaplar. Erkek embolusu bulbusun en tepesinde sıkışık transversal halka yapar, fakat seminal reseptakulum kanalları loplu yapıda değildir. Dişinin çiftleşme açıklıkları sklerize olmamış kenarla kuşatılmış çukurun anterior median kısmının içindedir, kanallar posterior bölgede medial bir şekilde uzanır, çukurun posterior kısmında halka meydana getirir ..................................................................................................................................................................................................- Ballus

- Cephalothoraksın posterior eğimi daralmıştır, karapaksın yüzeyi pürüzsüzdür, abdomen hemen hemen siyahtır,
 sıklıkla bir çift beyaz benek bulunur. Erkek bulbusu yuvarlak, apikalde hafifçe yassılaşmış ya da transversalde
 ovaldir, koni şeklinde küçük tümseklidir, embolus lateralde ortaya çıkar ve küçük bir kıvrım yapar. Dişinin 
epijininin anterior yarısı beyaz, zarımsı, oval, göze çarpacak şekilde sklerize olmuş median ceplidir ...........Sibianor 

(Bianor cinsi ile hemen hemen aynıdır, bulbus üzerindeki koni şeklindeki tümseğin bulunmaması ile farklılık gösterir)

11(8) Abdominal desen daha koyu, kırmızımsı ya da yeşilimsi zemin üzerinde transversal kenarında yerleşmiş bir 
çift beyazımsı benek oluşturur. Erkek bulbusu torba şeklinde çift sklerize yapılı, kısadır, en tepesi beyaz apikal yastıklıdır.
Dişi epijininde çiftleşme açıklıkları anteriorde yerleşir, sıklıkla ayrı bir yarım ay şeklindeki oluğun içindedir, spermateka
posteriordedir, kompakt vücutludur .....................................................................................................................- Dendryphantes 
(Avrupa’ da 46 tür içerir: D. hastatus genç çam ağaçları üzerinde yaşar, D. rudis çamların gizli kısımları üzerinde yaşar)
 

 

- Abdominal desen beyazımsı zemin üzerinde kenarlarda olan bir çift daha koyu renk benek oluşturur. Erkek embolusu uzun, hafifçe kıvrıktır, bulbusun anteiror kısmı üzerinde anterolateral bir şekilde ortaya çıkar. Dişi çiftleşme açıklıkları antero- lateralde yerleşir, fakat yarım ay şeklindeki oluğun içinde değildir, kanallar posterior alanda birbirine yaklaşır, epijinin sklerizasyonu dikkat çekici değildir .......................................................................................................... - Macaroeris 

12(8) Cephalothoraks alçak ve uzundur, özellikle erkeklerde I. bacaklar göze çarpacak şekilde II.- IV. bacaklardan daha
 büyüktür ...........................................................................................................................................................................................- 13 
- Cephalothoraks yüksektir, eğer I. bacaklar daha büyükse, bu durum göze çarpacak şekilde değildir .........................- 15 
- Cephalothoraksın yandan görünüşü çok yüksektir, vücut tüylüdür ................................................................................... - 16 
- Cephalothoraksın yüksek ya da alçak oluşu belirgin bir izlenim vermez, “ortalama bir değer” dedir .................... - 17 

13(12) Lateral gözlerin altındaki yumruların üzerinde bir sıra duyu kılı vardır ve I. femur üzerinde prolateralde yerleşen 
mikrodikenlere karşılık gelir, tibia I medialde sık tüylüdür, dikenler indirgenmiş, basit yapıdadır ya da dikenler yoktur
 ve birkaç uzun ince, genellikle kıvrık duyu kılları (trichobothria) vardır ......................................................... - Pseudicius 
(a few species in Europe, 80 Africa, Asia, Oceania and Australia)
  

- Örümcekte lateral gözlerin altında bir sıra duyu kılı yoktur, tibia şişkin değildir, normal dikenli zırh yapısı vardır ..... - 14

14(13) Abdomen özellikle uzundur. Erkek palpal organı lateral yüzeyde yassıdır. Dişi epijini tek oluk haricinde oyuntusuz
 pürüzsüz plaka yapısındadır, internal yapılarda uzun lopların karmaşık düğümlerinin içine geçen kısa başlangıç kanalları 
vardır (tegümentten dolayı yarısaydamdır), spermateka belirgin değildir .................................................................. - Marpissa

- Dişi epijini pürüzsüz plaka yapısındadır, posterior kenarda iki taç şeklinde parçalı yapıdadır, median bir üçgen “burun” 
tarafından ayrılır, çiftleşme açıklıkları epijinin posterior kenarının altına gizlenmiştir; kısa kanallar üçgen anterior alanın
kenarlarında uzanır ve kısa, halka şeklinde spermateka bölmelerinin düğümlerinin içine döner, yarısaydam tegümentten 
dolayı benekler koyu renk olarak görünür. Erkek palpal organı Marpissa’ ya benzer ...................................... - Mendoza 
 - Abdomen uzamıştır, erkeklerde kırmızı ve beyaz çizgilidir, dişilerde median çizgi daha açıktır, laterade daha koyu renk
 beneklidir. Erkeklerin I. bacakları daha uzundur, bulbus torba şeklindedir, seminal reseptakulumun önünde uzanır, tibial
apofiz (RTA) çatallı, kısadır. Dişilerin epijininde anteriorde bir çift çiftleşme açıklığı vardır, çiftleşme kanalları posteriorde
 düz uzanır, spermateka transversaldir ...................................... ...................................... ...................................... - Icius hamatus   

- Vücut uzun, alçak, abdomen geniştir. Erkeklerin bulbusu hemen hemen yarısından bölünmüştür, embolusun tabanı geniştir; palpal tibia kısadır, cymbiumdan daha geniştir, transversalde genişlemiştir. Dişilerin çiftleşme açıklıkları anteriordedir, kanallar düzdür, spermateka küreseldir ...................................... ...................................... .............................................................. -  Menemerus

- Vücut uzun değildir, orantılıdır ....................................................... ...................................... .............................................................. 15

15(12) Cephalothoraks genellikle thoraks boyunca ve abdomen üzerinde longitudinal açık ve koyu çizgilidir. Erkek bulbusu nispeten 
geniş oval, embolus bulbusun uç kısmının gerisinde dorsal bir şekilde gizlenir, burası sadece ucu çıkıntı yapan belirsiz halka yapar; tibial
 apofiz (RTA) çatallıdır, “U” ya da “V” şeklinde oluk tarafından ayrılmış dallıdır. Dişi çiftleşme açıklıkları posteriorde, geniş ve göze 
çarpacak şekildedir, çiftleşme kanalları anteriorde kısa uzandıktan sonra transversalde kıvrılır ve spermatekanın posteriordeki kıvrılmış 
kanalları içine geçer, posterior kenara doğru linear bir şekilde düzenlenmiştir ..................................................................................- Phlegra 

- Phlegra’ ya benzer, fakat vücut tek düze bir şekilde koyu renkli, göz alanında çizgiler ya da zikzak işaretler yoktur. Erkek ventral apofizi dar ve lateralde hafifçe kıvrılmıştır, dişi epijininde açıklıklar posterior köşelerin yanındadır, çiftleşme kanalı düz uzanır, daha sonra kıvrılır, spermatekanın bölmeleri mediande kıvrılmıştır ...... .............................................................. - Asianellus

- Cephalothoraks Phlegra’ dakinden daha yüksektir, çizgili desen yoktur. Erkeklerde bazı türlerde göz alanı üzerinde beyaz ya da gümüş 
rengi zikzak işaretler vardır; palpal organda ventraldeki üçgen tibial apofiz, dorsal apofizden “V” şeklinde oluk tarafından ayrılmıştır.
Dişilerde epijin iki “kanat”lı, çapraz kenarları sklerize olmuştur, spermateka karmaşık sklerize yapıdaki bölmelerin içindedir Aelurillus 

16(12) Cephalothoraksın yandan görünüşü üçgendir, göz alanının ileriye doğru eğimli olmasından dolayı en tepesinde III. 
gözler vardır, cephalothoraksın posterior eğimi, göz alanın sağ tarafının ilerisinde başlar. I- II. tarsi yoğun fırça gibi seta- 
scopula- lıdır, keliserin retrolateral kenarı ve dişler gelişmemiştir, prolateralde ince skalerize kenar önde küçük sivri uçlu dişler
ile sonlanır. Erkek pedipalpal femuru hilal şeklinde ve geniştir, sıklıkla ventralde küçük tümseklidir, embolus daima kondüktör
tarafından takip edilir. Dişi epijini oldukça sklerize olmuştur, açıklıklar anteriorde yerleşir, median parça yükselmiştir, üçgen 
posterior kenar abdomenin içinde sıkışmıştır ............................................................................................................................ - Yllenus 

- Cephalothoraksın yandan görünüşü yuvarlaktır, vücut renklenmesi, mat grimsi soluk renkli daha açık beneklidir, 
palpal organ ve epijinin internal yapıları karakteristiktir .......................................................................................... - Carrhotus 

-Dişiler ve olgunlaşmamış erkekler siyahtır, abdomen üzerinde iki uzun beyaz benek vardır, bazen iki düzgün paralel 
beyaz çizgilidir; erkeklerin abdomeni kırmızıdır, ince beyaz kenar tarafından kuşatılmış longitudinal siyah çubuk vardır. 
Dişilerde sadece çiftleşme açıklıklarının dış duvarları sklerize olmuştur ve posterior alanda uzanan geniş kanallar tarafından
 takip edilir, epijinin geri kalan parçası sklerize olmamıştır ve uzun yoğun setalar tarafından örtülmüştür. Erkek embolusu
 çok uzundur, bulbusun posterior yarısı dar uzun bir tümsek yapar, köşenin altında kıvrılır ...............................Philaeus 
(Very common in Mediteranean, in C Europe on isolated xerothermic spots).

- Abdomen açık renklidir, mediande koyu renk dişli çubuk deseni vardır, kenarları ve yanları koyu renklidir. Erkekte bulbusun lateralinde tümsek vardır, embolus bulbus parçasının etrafını çevirir, tibial apofiz uzundur, çaprazda yerleşmiştir. Dişi epijini oval, kıvrık yarıklıdır, çiftleşme kanalları zarsı ve geniştir, spermateka küçüktür, sklerize olmuştur ....................Mogrus (dişiler karakteristik beyaz sığınaklar ve çalıların tepesinde birkaç cm. çapında kokonlar yaparlar, erkekler hayatlarını toprakta sürdürürler)

                  - 
 
17(12) Abdomen tekdüze renkli, beyaz desenli ya da desensiz ...................................................................................................... - 18 
- Abdomen düzensiz koyu renk çizgili ya da koyu renk mozaik şeklinde, kahverengi ve gri benekli ve çeşitli büyüklüklerde
 lekeli, beyaz desenli ya da desensizdir ................................................................................................................................................ 19
- Abdomende mediande geniş açık renkli longitudinal çubuk , posteriorde ise bir çift lateral benek ve birkaç zikzak vardır,
 göğüs kısmındaki açık renk çubuk anteriorde uzanır, bazı yapılarda I. Gözlere kadar ulaşır; bulbus anteriordeki kısa kıvrık
 embolus ile lateralde uzanır; epijin sklerize olmuştur, posterior median oluk vardır; büyük ya da orta büyüklükte 
örümceklerdir ............................................................................................................................................................................... Plexippus 

- Göze çarpacak şekilde parlak renklidir (özellikle erkekler): cephalothoraks ve abdomen anteriorde pembe, posteriorde
 siyahtır; palpal organda bulbusun anterior ve lateral kenarı çevresinde uzanan bir embolus (subfamilya Spartaeinae için
 tipiktir) ve uzun boğumlu tibial apofiz vardır. Dişi epijininde sklerize kenarlı karakteristik kalkan yapısı vardır, küresel 
spermateka ve kanalların anterior kenarları vücut duvarı boyunca yarı saydamdır ........................................... - Cyrba algerina 

18(17) Abdomen sıklıkla yanardöner renklidir: tekdüze bir şekilde siyah mavi, mor ya da yeşildir, soluk renginden dolayı 
ışığı yansıtır, bazı türlerde bir ya da daha fazla çift küçük beyaz kenarlarda yerleşmiş benek ve yarım ay şeklinde anterior
çizgi vardır, bacaklar sıklıkla sarıdır, orta büyüklükte- küçük örümceklerdir. Erkek pedipalpının femurunda geniş boynuz 
benzeri tümsek (tek, iki kola ayrılmış ya da üç kola ayrılmış) vardır. Dişi epijini ya tek ya da ikiye ayrılmış sklerize girintili,
 yuvarlak ya da transversalde oval, bazen kısmen ya da tamamen yükselmiş kenar tarafından kuşatılmıştır, çiftleşme 
açıklıkları genellikte lateralde yerleşir ya da daha nadiren posterior kenarındadır, bazen kenarın altında gizlenmiştir; kanallar
 ve spermateka kısa ve basittir ........................................................................................................................................ Heliophanus

- Renk desenlenmesi Heliphanus’ a benzer, fakat çok daha küçüktür, abdomende 3- 4 çift beyaz benek vardır. Erkek
 palpal organı Icius’ a benzer, tibial apofiz (RTA) kısadır, femur ve patella tümseksizdir. Dişi epijini Icius’ a benzer
 .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........  - Heliophanillus 

                        

- Abdomen koyu renklidir, bir çift transversal yada çapraz beyaz çubuk ya da bunların esasları vardır (zebra örümcekleri)
 fakat median çizgi yoktur. Erkek keliseri fazla büyüktür, palpal organ büyük ve geniş apofizlidir, torba şeklinde bulbus 
ve kısa embolus vardır. Dişi epijinal girintisi posteriordeki uzun parça tarafından uzatılmıştır, bazen anteriorde kenar benzeri 
bir çatının altında gizlenir, kanallar ve spermateka Heliophanus’ dan daha karmaşıktır ................................................. Salticus  

- Abdomen siyahtır, beyaz çizgi ile zıtlık gösterir, sürekli ya da kesiklidir, bazı türlerde kenarlarda iki çift çapraz beyaz 
çizgi ve kalın anterior çizgi vardır; bazı türlerde cephalothoraks üzerinde III. gözlerin arkasında beyaz benekler vardır ve 
mediande beyaz çizgilidir. Erkek bulbusu oval, embolus genellikle iki kola ayrılmış (ayrıntılar sadece yüksek güçte 
stereomikroskop altında görülebilir), tibial apofiz, cymbiumun şişkin kısmı üzerinde desteklenmiştir (P. tripunctatus 
ve P. seriatus’ da üç tane şişkinlik vardır, apofizler cymbium duvarı içinde gelişirler). Dişinin tüm epijini sklerize olmuştur,
 median sırt iki yarım daire biçiminde oluğa ayrılır, median cebin açıklıklarının yeri çeşitli türlerde anteriorden posteriore
doğru değişir ............................................................................................................................................................................Pellenes 

19(17) Abdomende genellikle siyahımsı ya da pürüzsüz siyah zemin üzerinde bir çift koyu renk çapraz çizgi vardır, tespit 
edilen örümcekler donuk siyahımsı görünürler, bazen abdomenin üzerinde ve cephalothoraksın kenarlarında marginal beyaz
çizgiler vardır. Karakteristik genital organa sahip, nispeten büyük örümceklerdir (7mm.). Erkek bulbusu geniş, oval ya da 
posteriorde daralan şekildedir, embolus nispeten geniş, bulbusun anterior prolateral köşesinin altından çıkıntı yapar, apofiz 
orta uzunlukta ya da daha uzundur. Dişi epijininin anterior yarısı beyaz zarımsı “pencere” lidir, indirgenmiş dar posterior 
kenarı olan E. laetebunda’ da epijinin posterior yarısı güçlü bir şekilde sklerize olmuştur (bazı türlerde postero- lateral sklerize
 cepler vardır) ............................................................................................................................................................................ - Evarcha 

- Evarcha’ ya benzer, büyük örümceklerdir. Genitalyanın detayları ile farklılaşırlar ..........................................................- Hyllus 
                                     
- Abdomen mozaik desenli koyu renk, kahverengi ya da gri benekli, zikzaklar ve/ veya çeşitli büyüklüklerde lekeler vardır, 
genellikle abdomenin uzunlamasına ortasında veya hafifçe arkada bir çift beyaz median benek vardır ......................................20 
 - Beyaz abdominal benekler Sitticus’ dakinden farklıdır (aşağıda görebilirsiniz), genital organlar farklıdır, keliseral dişlenme
 farklıdır .......................................................................................................................................................................................................... - 21
20(19) Çok karakteristik keliseral dişlenme vardır: keliserin retrolaateral kenarı gelişmemiştir, diş prolateral kenar üzerinde 
birkaç sivri uçlu koni şeklindedir. Genital organların birkaç benzer tipi vardır. Abdominal desen: birkaç türde beyaz benekler
yoktur, yüksek dağlarda yaşayan bazı erkekler beyaz longitudinal çizgi ile ikiye ayrılmış siyah abdomene sahiptir (Avrupa’ 
da sadece yüksek dağlara özgü Sitticus longipes) 

A Dişi epijininde merkezi bir çukur vardır, çiftleşme açıklıkları sklerize kenarların altında gizlenir, kanallar çukurdan 
dışarıya doğru uzanır. Erkek bulbusu yuvarlak, ventralde yassılaşmıştır, embolus lateralde ya da dorsalde ortaya çıkar
 veya bulbusun çevresinde yarım daire yapar ya da etrafını çevirir, seminal reseptakulum kanalında karakteristik kıvrımlı
 yapısı vardır, tibial apofiz küçük ya da büyüktür ........................................................................................................ Sitticus floricola 
(ve akraba türler, S. floricola sucul sahil vejetasyonlarının en tepesinde, S. caricis çimlerdeki ot öbeklerinin arasında, S. rupicola kayalık 
bölgelerde taşların altında beyaz sığınaklar inşa eder)

B - Erkek bulbusu uzamış oval ya da torba şeklindedir, embolus bulbustan hafifçe daha uzundur, genellikle embolusun
 latero basal kenarından ortaya çıkar, tibial apofiz küçüktür. Dişi epijininde çiftleşme açıklıkları epijin yüzeyinin uzunluğunun
 ortasındaki diagonal oluklarda yerleşmiş şekildedir, spermatekanın yapısı epijinin posterior yarısında tek bir kıvrım 
(C- benzeri) şeklindedir .................................................................................................... - Sitticus - (tür S. distinguendus ile akrabadır)

CErkek tibial apofizi büyük, bulbus yuvarlak, embolus uzun ve incedir, bulbusun çevresinde kıvrılır. Dişi çiftleşme kanalları başlangıçta geniştir, kanalların halka şeklinde ince posterior parçasının merkezdeki karmaşık düğümleri çevresinde yarım kemer yapar ............................................................................................................................................................................... Sitticus terebratus

D - Erkek tibial apofizi büyük, bulbus yuvarlak, embolus kısa ve lateralde kalın bir şekilde ortaya çıkar. Dişi epijini basit bir 
girinti yapısındadır, posteriorde iki adet az sklerize olmuş kıvrım tarafından takip edilir, spermateka merkezde yerleşmiştir, 
sklerize olmuş yapıdaki basit bölmelerde indirgenmiş kanallar vardır ............................................................. - Sitticus pubescens

21. Erkek abdomeninde bir çift posterior, küçük beyaz benek vardır, mediande açık renk çubuk tarafından ayrılmıştır, anterior kenar beyazdır; iki sivri uçlu tek retrolateral keliseral diş (fissidentate) vardır. Pedipalpal tibiası uzun, embolusta beyaz setanın uzun yelesi vardır, bulbus longitudinalde ayrılır, embolus anteriorde kısadır. Dişi abdomeninde birleşmiş beneklerin daha açık renk median çubuğu vardır; epijin basit plaka benzeri girinti şeklindedir, açıklıkların belirsiz yarım ay şeklinde kenarları vardır, spermateka birkaç sklerize bölme içerir, plakaya dikey sıra halinde düzenlenmişlerdir, saydam bir bağlantı boyunca sıklıkla bükülmüştür .................................................................................................................................- Hasarius adansoni (Kozmopolit türlerdir)

 

 

=-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKLER

- Erkeklerde embolusun tabanı bulbus kadar geniştir, karakteristik olarak kıvrıktır, embolus kısadır, cymbiumun ortasında ortaya çıkar. Dişi epijini anteriorde iki yarım daire şeklinde, epijinin posterior kısmı üçgen, karakteristik yuvarlak iç yapılıdır .................................................................................................................................................................. -Habrocestoides  (syn. Chinattus)

 
 

- Erkeklerde cymbiumun posteriordeki retrolateral kenarı iğne şeklinde bir yapı olarak çizilir, benzer yapıdaki tibial apofize (RTA) eş değer yapıdır, cymbiumun ventral girintisi bulbustan daha geniştir, geniş kenardan retrolateralde ayrılır. Dişi epijinal oluğu mediandedir, lateral sklerize kenarlarla sınırlandırılmıştır, posteriorde bir çift küçük lateral cep vardır; spermateka sklerize mat bir cisim formunda internal kıvrık bölmelidir (diğer türlerde halka şeklinde sklerize kanallı bir şekildedir) - Plexippoides (P. gestroi & P. flavescens)

==================================================================

YORUM. Bu çalışma içerisinde, ek sayfada verilen türler bugüne kadar basılmış literatürdeki teşhis ile ilgili çizimlerin neredeyse 
tamamını içermekte olup, farklı tutum ve fikirleri yansıtır. Hiçbir şey sonlanmamış ve çalışmalar bitmemiştir. Okuyucular, özellikle
 türler ve bunların sınıflandırılmaları üzerinde sahip oldukları fikirleri oluşturabilirler. Açıktır ki keşfedilecek çok şey vardır: yeni 
buluşlar, yeni ekolojik özellikler, yeni davranışlar, yeni tanımlamalar ve yeni türler. Okuyucular bu bilim dalına katkıda bulunma 
konusunda cesaretlendirilmelidir.

Bu sayfalar J. Proszynski, 2008’ den alınmıştır - Copyrights © by J. Proszynski. 2008